Odešleme uhrazenou objednávku už dnes?
Košík

Velkoobchodní podmínky

obchodní společnosti

Kotara s.r.o.

se sídlem Mrzkovice 69, 582 91 Světlá nad Sázavou

identifikační číslo: 03932453

daňové identifikační číslo: CZ03932453

zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34968

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kotaraoriginal.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej zboží (dále jen „Velkoobchodní podmínky“) obchodní společnosti Kotara s.r.o., se sídlem Mrzkovice 69, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo: 03932435, zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34968 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kotaraoriginal.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Velkoobchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Tyto Velkoobchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli dle 1.2. těchto Velkoobchodních podmínek. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto Velkoobchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky. V otázkách neupravených těmito Velkoobchodními podmínkami se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve Velkoobchodních podmínkách. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito Velkoobchodními podmínkami seznámil.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Ceny zboží uvedené na webových stránkách kotaraoriginal.cz jsou velkoobchodní – bez daně z přidané hodnoty a nákladů na dopravu.

3.2.      Ceny zboží mohou být smluvně upraveny.

3.3.      Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, zejména z důvodu změn nákupních cen v důsledku vývoje na měnových trzích.

3.4.      Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohovou platbu.

3.5.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) společně s vystaveným daňovým dokladem – zálohovou fakturou, jež jsou prodávajícím zaslány kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6.      Na zboží na objednávku si prodejce vyhrazuje právo požadovat zálohu až ve výši 30 – 50 % hodnoty objednaného zboží.

3.7.      Konečnou fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové částky za objednané zboží.  Konečná faktura je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně v tištěné podobě spolu se zbožím.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

4.3.      V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 3% z ceny zboží.

4.4.      Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.      Zboží, které má prodávající skladem, je expedováno následující pracovní den po uhrazení zálohové faktury.

5.2.      Dodací lhůta zboží “Na objednávku” může činit až 3 měsíce.

5.3.      Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, PPL nebo pomocí služby www.zaslat.cz.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.      V případě, že nastane situace dle bodu 5.4., pořídí kupující okamžitě s přepravcem záznam o poškození a fotografie poškozeného balení zašle na email jaroslav@kotaraoriginal.cz. Problém bude prodávajícím neprodleně řešen.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.      V případě, že bude některá část zboží vykazovat vadu, a tato skutečnost bude prodávajícímu oznámena emailem na jaroslav@kotaraoriginal.cz a reklamace bude uznána, bude kupujícímu nahrazena poměrná část nespotřebovaného materiálu.

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 24.04. 2017      Ing. Jaroslav Koťara – majitel